Regulamin akcji promocyjnej " Po męsku "

REGULAMIN AKCJI promocyjnej "Po Męsku” 

 

§1

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

1. Organizator: Organizatorem Promocji pod nazwą: "Po męsku” jest Springos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726888, NIP: 6832099822, REGON: 369987010, numer telefonu: +48 730 180 190 (dalej Organizator).

2. Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu (w czasie trwania Promocji) w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

3. Promocja: akcja promocyjna pod nazwą „Po Męsku” skierowana jest do Uczestników Promocji, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Rabat: możliwa do uzyskania przez Uczestnika Promocji, w ramach Promocji korzyść w postaci obniżenia ceny Produktu o określoną procentowo wartość. Wartość przyznanego Rabatu zależna jest od ilości zakupionych w ramach jednej transakcji Produktów (ujętych w jednym paragonie lub fakturze VAT). Rabat naliczany jest od wartości (ceny) najtańszego Produktu nabytego w ramach jednej transakcji. Rabat ma charakter jednorazowy i nie podlega sumowaniu tzn. zakup np. trzech produktów promocyjnych uprawnia wyłącznie do Rabatu 30% liczonego od ceny najtańszego Produktu.

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Promocja obowiązuje w dn. 10.03.2021 od godziny 00:01 do 23:59 .

3. Promocja obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu z rabatem, możliwie największej liczbie Uczestników

4.5. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków niniejszego Regulaminu. 

5.6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.

 

§3

Zasady Promocji

1. Uczestnik Promocji kupując wymaganą w ramach Promocji ilość Produktów w ramach jednej transakcji otrzymuje Rabat w wysokości ustalonej według założeń:

a. Przy zakupie 2 (dwóch) Produktów – Rabat 20% naliczony od ceny tańszego z nich

b. Przy zakupie 3 (trzech) Produktów – Rabat 30% naliczony od ceny najtańszego z nich

c. Przy zakupie 4 (czterech) Produktów i więcej - Rabat 40% naliczony od ceny najtańszego z nich

2. W przypadku, gdy cena dwóch lub więcej Produktów promocyjnych, zakupionych przez Uczestnika promocji w ramach jednej transakcji jest jednakowa, Rabat zostanie naliczony tylko dla jednego z Produktów.

3. Rabat dotyczy wszystkich produktów ze sklepu sportservice.pl łącznie z tymi, które już są w promocyjnych cenach obowiązujących na dzień trwania Promocji.

4. Rabat nie łączy się z innymi dodatkowymi rabatami kuponowymi lub promocjami np. obniżka za zapisanie się do newslettera.

5. Realizacja rabatu: na specyfikacji zamówienia w koszyku wartość produkt zostanie automatycznie pomniejszona o rabat od wartości wyjściowej.

5.6. Rabat nie podlega wymianie na świadczenie pieniężne. 

 

§4

Zwrot towaru

1. W przypadku zwrotu całego pakietu produktów uczestniczących w promocji (produktów w cenie regularnej + produktu z rabatem) lub wyłącznie produktu z rabatem, Uczestnik otrzyma zwrot kwoty, którą zapłacił za te produkty w momencie dokonywania transakcji.

2. Z uwagi na to, że sprzedaż produktów objętych rabatem jest uzależniony od zakupu produktów w cenie podstawowej, w przypadku zwrotu produktu inicjującego promocję (produkt w cenie podstawowej), Uczestnik Promocji traci przyznany rabat. W tej sytuacji kwota za zwrócony towar w cenie podstawowej, zostanie pomniejszona o kwotę udzielonego Uczestnikowi Promocji rabatu, czyli produkt nabyty przez Uczestnika Promocji z rabatem staje się produktem w cenie podstawowej.

3. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają praw konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

 

§ 5

Reklamacje

 1. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji określona jest na stronie Organizatora pod adresem: https://sportservice.pl/Regulaminy-cterms-pol-38.html, która ma zastosowanie również do niniejszej Promocji. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

3. Uczestnik konkursu może złożyć reklamację w wybrany przez siebie sposób: za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres: reklamacje@springos.pl lub korespondencyjnie kierując reklamację na adres Organizatora: Springos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, Kłaj 701, 32-015 Kłaj, w sposób wskazany w ust. 1.  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń, w sposób określony w niniejszym regulaminie, a także na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz prawo do pozasądowego dochodzenia roszczeń zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).

 

§5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w § 2.

2. 2. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu Promocji oraz ochrony praw innych Uczestników Promocji do skorzystania Promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości kupującego, związku zakupu z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też zgodności postępowania kupującego z niniejszym Regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która dokonała zakupu, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania - dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej Promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, np.: 

a. dokonywanie zakupów w ramach Promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub

b. prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji.

4. W przypadku stwierdzenia, że zakupu dokonano z naruszeniem lub obejściem niniejszego Regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zakup może zostać zrealizowany z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 

5. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania ) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847). 

6. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator: Springos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

6.7. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są w sposób i na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://sportservice.pl/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-20.html, które mają zastosowanie również do niniejszej Promocji. 

6.8. W zakresie nieregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego właściwe ze względu na przedmiot Promocji, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287). Dodatkowo w odniesieniu do nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają zastosowanie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego https://sportservice.pl/ 

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 770 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-23
Bardzo szybka realizacja zamówienia
2024-06-21
Bardzo miły kontakt i expressowa wysyłka. Towar zgodny z opisem po za jedynym małym szczegółem ale mąż dał radę nawet nie opłacało by się reklamować czy wymieniać. Komplet na żywo jeszcze ładniejszy niż na zdjęciu. Polecam zakupy w tym sklepie.
pixel